top of page

Nyttig informasjon

Parkett er et levende materiale som puster

 

For å skåne tregulvene anbefales det å anvende filt under stol- og bordben. Kontorstoler bør utstyres med egnede hjul til

tregulv, og det anbefales å legge akrylplater under kontorstoler.

Vær spesielt oppmerksom på blomsterkrukker, vaser og lignende, som plasseres direkte på tregulv. Hvis du ikke er helt sikker på at de er tette i bunnen, bør du anbringe dem på en oppsats slik at direkte kontakt med gulvet unngås.

Løse tepper, matter mm. bør ikke legges på gulvet før 2-3 uker etter gulvlegging eller behandling. Stopp smuss, fukt, skitt mm. før det kommer inn på tregulvet. Bruk derfor matter ved inngangspartiene.

ET NATURLIG GULV
Parkett lagt i forskjellige omgivelser, fra boliger til kommersielle installasjoner, har vist seg å holde i hundrevis av år. Parkettgulv har aldri vært mer populært enn i dag. Et unikt, varmt og estetisk utseende fascinerer flere og flere. Ekte parkettgulv vil eldes med stil og kan lett renoveres. Ingen andre gulv tilbyr flere fordeler når det gjelder design, konstruksjon, hygiene og fysiologi.

SVELLING OG KRYMPING AV TRE
Parkettgulv er påvirket av rommets klima. Endring av fuktnivået i treet vil forårsake bevegelse i parketten. Fuktnivå over 65% i sommermånedene og under 40% i vintermånedene vil forårsake synlig svelling og krymping av parkettgulv.

(Les avsnitt «Parkett og fuktighet») Hvordan redusere svelling og krymping av treet?

VALG AV MATERIALE

Som importør og leverandør garanterer Parkettstudio AS at alt treverk som benyttes for produksjon av parkettgulv er tørket skikkelig. Råmaterialet våre produsenter bruker har blitt lufttørket i flere måneder. Ved bruk av det aller siste innen datastyrt tørkesystemer, garanterer våre produsenter rett fuktighet i treet.

UNNGÅ EKSTREME VARIASJONER I ROMKLIMAET

Ideelt inneklima er en temperatur på mellom 18-22°C og luftfuktighet på mellom 40 – 60%. I vinterperioden når rommet varmes opp bør rommet ventileres i korte perioder. Utlufting i lengre perioder om vinteren reduserer luftfuktigheten drastisk. Bruk av luftfuktere og innendørs planter vil hjelpe med å stabilisere luftfuktigheten i rommets atmosfære. I praksis vil parkett alltid tørke ut i vinterhalvåret. Dette vil i de fleste tilfeller medføre oppsprekking mellom bordene. Kuving vil også kunne forekomme.

 

PARKETT OG FUKTIGHET
Tre er et levende materiale som utvider og krymper med variasjonen i den relative luftfuktigheten.

INNEKLIMA
Så vel tregulvs som menneskers velbefinnende avhenger av bl.a. inneklimaet. Det optimale for både tregulv og mennesker er en romtemperatur på ca. 20°C med en relativ luftfuktighet på ca. 50 % (min. 35% og maks. 65% i ganske korte perioder). I fyringssesongen, når luftfuktigheten faller, anbefales det å anvende luftfuktere og/eller sette skåler med vann på radiatorer. Når luftfuktigheten er høy, kan det være nødvendig å skru opp varmen og unngå åpne vinduer. Anskaff ev. et hygrometer.

Merk at det er stor forskjell på tresortenes egenskaper, og at tre alltid vil arbeide i takt med luftfuktigheten. Fugebredden vil dermed ikke alltid være den samme, og man må derfor forvente at det kan oppstå større fuger enn normalt i f.eks. fyringssesongen når luften er typisk tørr.

Det er fuktigst inne om høsten like før vi begynner å fyre. Parketten leveres fra fabrikk med en fuktighet på ca. 8 %. Parketten produseres for bruk i rom med luftfuktighet mellom 46-60 %, med temperatur fra 18-24 grader celsius.


Utover vinteren tar vi inn kald, vanndampfattig luft og varmer den opp. Da synker RF, og den kan komme ned i ca. 12% på slutten av fyringssesongen. Dette tilsvarer en trefuktighet på ca. 6% ved 20°C. Ved stor luftveksling og høyere innetemperatur samt ved lange perioder med ekstra streng kulde kan det bli enda tørrere. Vi må altså regne med at fuktinnholdet i parkett vil svinge minst fra ca. 12% om høsten og til ca. 6 % på slutten av fyringssesongen, med et årsmiddel på 9-10%. Forskjellen i trefuktighet mellom høst og vår blir altså ca. 6%.


Den store variasjonen vil normalt føre til at trematerialer vil få små sprekker i fyringssesongen, men gå tilbake i den fuktige årstiden eller når fuktigheten går opp igjen til mellom 40-60% over lengre tid.

Produsenten, parkettlegger eller distributør kan ikke holdes ansvarlig for disse reaksjonene. For å forhindre eller redusere mulighetene for slike fuktavhengige forandringer, anbefaler vi å benytte en luftfukter under de tørreste periodene og eventuelt fuktreduksjon i den spesielt fuktige periode om sommeren.

RENHOLD
Unngå at sand og smuss ligger på parkettgulvet, benytt en matte eller en rye utenfor eller rett innenfor inngangen til rommet. Fjern sand og smuss med støvsuger eller kost.

DAGLIGRENHOLD

Den daglige rengjøringen av et oljet gulv foregår med tørrmopp eller støvsuger. Dette sliter minst på gulvet. Bruk av såper som er basert på fett, for eksempel grønnsåpe, vil etterlate en fettfilm på overflaten og bør unngås.

Ved vask brukes normalt kun rent, lunkent vann og en godt oppvridd klut. Om såpe skal benyttes anbefales OSMO vask og pleiemiddel 8016. Følg bruker- og doseringsanvisning som følger med produktet.

Ved flekker eller områder som er meget skittent, blandes såpen i forhold en del såpe og to deler vann. Blandingen påføres området med svamp eller fille, gni forsiktig og tørk vekk. Gulvet vaskes deretter med vanlig dosert vann og såpe. Husk alltid å vri fillen/moppen svært tørr før du vasker over gulvet. Alt overflødig vann skal tørke fra gulvets overflate i løpet av 1 til 2 minutter. Polish anbefales hvis en ønsker å forfriske parkettens overflate.

LAKKERTE GULV
Den daglige rengjøringen av et lakkert gulv foregår med tørrmopp eller støvsuger. Ved vask brukes en godt oppvridd klut og evt et pH-nøytralt vaskemiddel. Lakkerte og malte gulv vedlikeholdes ved nedmatting og relakkering.

UNNGÅ RIPER I GULVET

Til å beskytte gulvet mot riper, bruk filtknotter under stol- og bordben. La ikke sand, smuss eller vann bli liggende på gulvet. Ta dette bort så snart som mulig. Naturlig parkett kan få merker av stiletthæler.

FJERNING AV FLEKKER

Jo ferskere flekkene er, desto enklere er de å fjerne. Når du skal fjerne en flekk, benytt kun produkter egnet for trevirke. Vi fraråder bruk av kjemikalier som White Spirit og rødsprit, da dette kan skade parketten.


Vi anbefaler produkter fra OSMO, som deres vaske- og pleiemiddel som kan blandes i sterkere forhold for å fjerne flekker, samt deres vedlikeholdsolje som skal kunne fjerne selv vanskelige flekker.

For ytterligere informasjon om OSMO, kontakt oss eller benytt deres hjemmesider: osmonorge.no

 

PARKETT PÅ GULVVARME
Parkett er godt egnet til montering på gulv med undergulvsoppvarming. Ved bruk av et godt fungerende oppvarmingssystem (elektrisk eller varmtvann) får man en meget bra og behagelig oppvarmingsmetode. Man bør allikevel ta hensyn til de retningslinjer som gjelder for parkett montert på gulv med undergulvsvarme.

Tre er et levende materiale som utvider seg og krymper med variasjon i den relative luftfuktigheten.

FORBEREDELSE

Betonggulv utføres faglig korrekt og skal ligge til det er tørt (maks. 65% restporefukt). Minst 14 dager før legging slås varmeanlegget på. Temperaturen økes daglig med 5°C inntil man er oppe på 2/3 av full varme. Disse foranstaltningene skal også gjennomføres om sommeren. Husk å lufte ut. De siste 5 dagene skal være med maks. fremløpstemperatur.

2 dager før leggingen påbegynnes skal fremløpstemperaturen gradvis senkes, og anlegget skal være avslått under legging. Om vinteren skal romtemperaturen være minst 15°C, det kan derfor være nødvendig at anlegget ikke slås helt av. Dette gjelder også i overgangsperiodene.

Merk! Ved gulvvarme fastgjøres overgangsskinnene til betonggulvet med kontaktlim der det er fare for å bore ned i varmerørene.

Eventuell etterbehandling av gulvet skal foretas innen gulvvarmeanlegget slås på igjen. 2 dager etter legging og eventuell etterbehandling slås gulvvarmen på igjen, og temperaturen settes gradvis opp over en periode på minimum 4 uker. Ved start og slutt på fyringssesongen, skal heving og senking av temperaturen også skje gradvis med maks 5°C pr uke. Avhengig av fyringsstyrken og luftfuktigheten må det påregnes at krumminger og fugedannelser vil kunne forekomme i visse tilfeller.

 

Normalt sett bidrar gulvvarme til en noe lavere luftfuktighet ved gulvoverflaten, ettersom temperaturen ved gulvoverflaten blir noe høyere enn ellers i rommet. Det er derfor viktig at man tar hensyn til følgende punkter:

 • Velg et oppvarmingssystem (elektrisk eller varmtvann) som jevnt varmer opp hele gulvoverflaten. Unngå for høye temperaturer på enkelte steder.

 • Det må være mulighet for å kunne justere temperaturen i gulvet på en nøyaktig måte. Maksimal effekt bør være 60W/m2.

 • Parketten bør ligge tett mot underlaget slik at en unngår luftspalter som kan forårsake uttørking av parketten.

 • Lamellparkett av bøk, bjørk og jatoba beveger seg mer med endringer i relativ luftfuktighet enn andre treslag. En bør unngå å montere disse treslagene hvis en ønsker undergulvsoppvarming.

 • Parkettens overflatetemperatur må ikke overstige 26°C. Dette gjelder også for parkettoverflater dekket av tepper eller møbler. Forutsatt normal isoleringsstandard vil en temperatur på den frie
  gulvoverflaten på 23°C gi en romtemperatur på ca. 21°C.

 • Den relative luftfuktigheten må holdes mellom 40-60%. Anbefalt romtemperatur vil da være 18-22°C. Overstiger parkettens overflatetemperatur 26°C og luftfuktigheten reduseres til under 40%, vil uttørking av parketten skje og oppsprekking mellom parkettbord vil forekomme. I kalde perioder anbefales det å benytte andre varmekilder i tillegg til gulvvarme.

 • Tar man ikke hensyn til overnevnte punkter kan man risikere oppsprekking mellom parkettbordene og parkettens lameller. Vanligvis vil sprekker forsvinne når luftfuktigheten stiger igjen, og stabiliseres på anbefalt nivå (35-65RF %).

  Merk!


  ✓ Det må være mulig å justere temperaturen på en nøyaktig måte.
  ✓ Maksimal effekt skal ikke overstige 60 W/m2.
  ✓ Parkettens overflatetemperatur må ikke variere mer enn 5°C pr. døgn.
  ✓ Vær oppmerksom på at det skal anvendes minst mulig vann ved gulvvask på gulv med gulvvarme.

  Produsent, selger eller montør kan ikke holdes ansvarlig for disse reaksjonene, og eventuelle skader vil i slike tilfeller ikke bli dekket av gulvets garanti.

  MONTERING/LEGGEANVISNING
  Viser til Norsk Standard

  FØR GULVET MONTERES

  Rommet skal være tørt og oppvarmet. Ved nybygde hus er det viktig at rommet har vært oppvarmet i minst 1 måned. Undergulvet skal være tørt og stabilt og overholde kravene til planhet +/- 2mm på et spenn over 2 m målet med rettholt. Når det kreves fuktsperre, benyttes min. 0,2 mm polethylen folie (PE-folie) som vi anbefaler å kombinere med et lyddempende mellomlag av foam, kork, filt eller lignende. På betongdekke skal det alltid benyttes fuktsperre. Spesielt i nybygde hus er det viktig å påse at undergulvet er tørt. Vi anbefaler å få målt fuktigheten i betongunderlaget før monteringen starter. Et tørt betonggulv bør ligge på maks. 65% RF (relativ fuktighet). Undergulv skal ha samme fuktighet som gulvplankene og må ikke overstige 12%.


  Merk! Boligens relative fuktighet må være mellom 35 og 65 % ved temperatur på 20 °C før, under og etter montering.

  NÅR GULVET SKAL MONTERES

  Ved oppstart av montering åpnes pakkene, hver plank kontrolleres for eventuelle feil og vurderes etter farge og struktur, for så å blandes for å oppnå et best mulig resultat. Plankegulv er et naturprodukt og det må der med påberegnes variasjon i farge og struktur.


  Ved store gulvflater anbefales det å legge inn ekspansjonsfuge. Plankene skal alltid legges med minimum 300 mm overlapp i skjøtene. Avhengig av rommets størrelse beregnes det lysåpning mot vegg, rør og andre faste installasjoner på minimum 10- 15mm.

  HELLIMING
  Planken hellimes til godkjent underlag, henviser til Norsk Standard. Lim pålegges underlaget. Benytt kun godkjent lim anbefalt av parkettleverandør.

  FLYTENDE GULV

  Flytende gulv skal ha bevegelsesfrihet og må ikke fastmonteres. Gulvet skal kunne bevege seg fritt som en sammenhengende enhet i forhold til undergulvet når gulvet krymper eller sveller. Flytende gulv skal også ha et underlag mot undergulvet for blant annet å sikre at hele gulvflaten kan bevege seg fritt. Underlagsmaterialet har i tillegg egenskaper som for eksempel bidrar til å forbedre varmeisolering, fuktsperring, trinnlyd, romlyd og å hindre knirk. Det siste gjelder spesielt for klikkgulvene.

  Et flytende gulv kan limes i not og fjær eller sammenkobles med klikk-løsning. Se spesifikasjon for ditt gulv.

  Ved liming i not/ fjær skal plankene limes både i endeskjøtene og langsidene. Lim pålegges i notgang i en uavbrutt linje. Overskytende lim fjernes omgående med en oppvridd klut. Det anbefales å bruke fuktbestandig PVAc- lim, Cascol Parkett 3311 ol.


  Flytende gulv kan også sammenkobles med klikk-løsning.


  Normalt startes leggingen med fjærsiden mot veggen for klikk-gulv, og med notsiden mot startveggen for gulv som limes i not/fjær. Den første raden må ofte konturskjæres mot veggen om denne er buet eller ujevn. Kontroller at raden er helt rett ved hjelp av en snor eller laser.


  Vær omhyggelig med at bordbreddene ikke forskyver seg under leggingen samt at alle endeskjøter er tette.


  Den siste planken i raden kappes til på lengden og avkappet brukes normalt som startplanke i neste rad. Sørg for at endeskjøter har tilstrekkelig overlapp (minimum 300 mm) og at overlappet er varierende for et naturlig resultat.


  Fotlister benyttes til å dekke over klaringen mot veggene og de bevegelser som gulvet utsettes for. Fotlisten bør dekke minimum 30 prosent mer enn bevegelsesfugen.


  Tyngre møblering i en del av rommet kan føre til skjev fordeling av flatens krymping og svelling.
  Resultatet kan blir at fotlisten ikke dekker avstanden mellom gulv og vegg. Er klaringen for liten mellom gulv og vegg, vil gulvflaten kunne løfter seg ved svelling.

  I store lokaler kan det være nødvendig å dele gulvflaten med ekspansjonsfuger. Følg produsentens anbefalinger for maksimal størrelse på sammenhengende gulvflater.


  Store belastninger og fastmontert innredning f.eks. reoler, peiser, kjøkkeninnredninger, skranker o.l., skal ikke plasseres oppå et flytende gulv. Ved døråpninger, søyler, og rundt hjørner skal det alltid monteres ekspansjonsfuger.

  Skru
  Plankene skrus til bjelker eller underlag av tre. Bruk anbefalt type skrue og avstand tilpasset bordenes lengde og bredde.

  For ytterligere informasjon, kontakt oss. 

  05.06.2023 Parkettstudio AS

  bottom of page